ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.comgaziantep escort


    

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์ : การรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการผู้นำเยาวชนฮิตาชิ ครั้งที่...
ประชาสัมพันธ์จากมหาวิทยาลัยฮอกไกโด...
เปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการพัฒนานิสิตทางด้านภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา...

ภาพกิจกรรมVote

ท่านสนใจเรียนภาษาใดมากที่สุด

 

 

ข้อมูลภาควิชา

ประวัติ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์
การบริหารงานภาควิชา

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
นิสิต
- ผลงานภาควิชา

 


หลักสูตร

ปริญญาตรี
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 

- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 

- โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา
ตะวันออก ภาคพิเศษ

ปริญญาโท

- หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษา
ตะวันออก

อื่นๆ
- ภาษาเกาหลี
- ภาษาเวียดนาม
- ภาษามลายู
- ภาษาพม่า

 


การรับเข้าศึกษา

- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
- โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา
ตะวันออก ภาคพิเศษ
- หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษา
ตะวันออก

 
งานวิจัย


- ผลงานวิจัย

- ผลงานวิชาการ

- ผลงานตีพิมพ์

การจัดการองค์ความรู้

- บุคลากร
- นิสิต

ติดต่อเรา

 

ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 02 579 5566-8 ต่อ 2412, 2413, 2403

แฟกซ์ 02 561 1558
Website: www.east.human.ku.ac.th
Facebook: https://www.facebook.com/easternlangku

 

 
 
งานบริการวิชาการ

- ภาควิชา
- บุคลากร


ภาพกิจกรรม

- กิจกรรมภาควิชา
- กิจกรรมสาขาวิชา 
- กิจกรรมโครงการภาคพิเศษ