ประวัติความเป็นมา

ภาควิชาภาษาตะวันออกได้เสนอโครงการจัดตั้งภาควิชาภาษาตะวันออก เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2552 โดยขอแยกสาขาวิชาภาษาจีนและสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นออกมาจากภาควิชาภาษาต่างประเทศ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการและสามารถพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนทางด้านภาษาตะวันออกให้มีความหลากหลายมากขึ้น อาทิ กลุ่มวิชาภาษาเกาหลี เวียดนาม มลายู พม่า ฮินดี เป็นการเตรียมความพร้อมให้บัณฑิตมีความเข้มแข็งทางด้านภาษาตะวันออกเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมั่นคง โครงการจัดตั้งภาควิชาภาษาตะวันออกได้ผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ 3 ครั้ง เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2552 วันที่ 19 กันยายน 2553 และวันที่ 19 เมษายน 2554 ผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 และได้รับการจัดตั้งเป็นหน่วยงานระดับภาควิชา ลำดับที่ 9 ในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์ ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 13 ธันวาคม 2555 กำหนดรหัสและเลขประจำส่วนราชการ คือ ภาควิชาภาษาตะวันออก ที่ ศธ 0513.10513/

ภาควิชาภาษาตะวันออกมีการสรรหาหัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออกเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 13  กุมภาพันธ์ 2556  รองศาสตราจารย์ปราณี จงสุจริตธรรม ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออกเป็นคนแรก ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 ถึง 30 กันยายน 2559 โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี 7 เดือน 16 วัน เนื่องจากท่านเกษียณอายุราชการ

จากนั้นภาควิชาภาษาตะวันออกได้มีการสรรหาหัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออกเป็นครั้งที่ 2 โดย อาจารย์ ดร.จตวุิทย์ แก้วสุวรรณ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 จนถึงปัจจุบัน

ภาควิชาภาษาตะวันออก แบ่งการบริหารจัดการออกเป็น 4 สาขาวิชา ได้แก่

1. สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น จัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาเลือกเสรี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2520 เป็นวิชาโท ปีการศึกษา 2523 และเปิดเป็นวิชาเอก ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2526 ปัจจุบันใช้หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560

2. สาขาวิชาภาษาจีน จัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาจีน เป็นวิชาเลือกเสรี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2538 เป็นวิชาโท ปีการศึกษา 2542 และเปิดเป็นวิชาเอก ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 ปัจจุบันใช้หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563

3. สาขาวิชาภาษาเกาหลี จัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาเกาหลีเป็นวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป ตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2554

4. สาขาวิชาภาษาอาเซียน จัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอาเซียนเป็นวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป รายวิชาภาษาเวียดนาม ตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2555 และรายวิชาภาษามลายู ตั้งแต่ภาคปลาย ปีการศึกษา 2555

นอกจากนี้สาขาวิชาภาษาจีนและสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ได้ร่วมกันจัดทำ 3 หลักสูตร คือ

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2555 และได้รับอนุมัติโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก ภาคพิเศษ จากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555 โดยเปิดรับนิสิตเข้าศึกษาตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2555

2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556 และจะเปิดรับนิสิตเข้าศึกษาตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2557

3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 และจะเปิดรับนิสิตเข้าศึกษาตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2563


ภาควิชาภาษาตะวันออก
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
02 579 5566-8 ต่อ 4403
โทรสาร 02 561 1558

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาตะวันออก ภาคพิเศษ
02 579 5566-8 ต่อ 2403 และ 2413
โทรสาร 02 561 1558