ปรัชญา (Philosophy)

มุ่งบ่มเพาะบุคคลให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาและวัฒนธรรมตะวันออก ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของตนต่อสังคมโลก

ปณิธาน (Pledge)

มุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางด้านภาษาและวัฒนธรรมตะวันออก กอปรด้วยคุณธรรมและจริยธรรมดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศทางด้านภาษาและวัฒนธรรมตะวันออก มีบทบาทสำคัญในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย สร้างสรรค์ เผยแพร่องค์ความรู้ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย

พันธกิจ (Mission)

1. ดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์ และของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2. ดำเนินงานตามพันธกิจ 4 ด้าน ได้แก่ สร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเป็นเลิศทางด้านภาษาตะวันออก สร้างสรรค์งานวิจัยที่มีคุณค่าเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ให้บริการทางวิชาการแก่บุคคลทั่วไปอย่างมีคุณภาพ และส่งเสริมสนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านภาษาและวัฒนธรรมกับประเทศต่างๆในอาเซียนและเอเชียตะวันออก


ภาควิชาภาษาตะวันออก
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
02 579 5566-8 ต่อ 4403
โทรสาร 02 561 1558

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาตะวันออก ภาคพิเศษ
02 579 5566-8 ต่อ 2403 และ 2413
โทรสาร 02 561 1558