วัตถุประสงค์ (Object) และนโยบาย

วัตถุประสงค์ (Object)

1. เพื่อผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต สาขามนุษยศาสตร์ที่มีศักยภาพพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคศตวรรษที่ 21 และมีความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล

2. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมตะวันออกสู่สังคมและชุมชน อันจะเป็นการพัฒนาคนให้มีคุณภาพและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน

3. เพื่อเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมตะวันออกให้เป็นที่แพร่หลายในระดับสากล


นโยบาย

1. ด้านการประกันคุณภาพ มีการวางนโยบายและแผนการดำเนินงานที่สอดคล้องกับคณะมนุษยศาสตร์และมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์

2. ด้านการเรียนการสอน พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนที่มีศักยภาพในการผลิตบุคลากรที่มีความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา รวมทั้งมีความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

3. การพัฒนาบุคลากร สนับสนุนให้อาจารย์ได้พัฒนาตนเองโดยการเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ การทำงานวิชาการ วิจัย การศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ

4. การพัฒนานิสิต จัดกิจกรรมเสริมสร้างนิสิตให้มีความพร้อมในทุกด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์ ด้านการสื่อสารและเทคโนโลยี

5. การวิจัย ส่งเสริมให้บุคลากรได้เข้ารับการอบรมด้านการวิจัย สร้างสรรค์และนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบต่างๆ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

6. การบริการวิชาการ จัดโครงการบริการวิชาการทางด้านภาษาและศิลปวัฒนธรรมตะวันออก สนับสนุนให้บุคลากรเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ ที่ปรึกษา วิทยากรแก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

7. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมเพื่อให้นิสิตได้ศึกษาศิลปวัฒนธรรมของไทยและของนานาชาติ เพื่อสร้างเสริมความเข้าใจอันดีซึ่งกันและกัน สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่าและมีความสุข

8. การบริหารและการจัดการ จัดระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม กระจายอำนาจและความรับผิดชอบ เพื่อความมั่นคงของหน่วยงาน

9. การเงินและงบประมาณ จัดสรรงบประมาณอย่างมีระบบ สามารถตรวจสอบได้ มีการติดตามผลงานและประเมินการใช้จ่าย


ภาควิชาภาษาตะวันออก
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
02 579 5566-8 ต่อ 4403
โทรสาร 02 561 1558

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาตะวันออก ภาคพิเศษ
02 579 5566-8 ต่อ 2403 และ 2413
โทรสาร 02 561 1558