• 1) ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนสิรินธรประจำปี ครั้งที่ 8 หัวข้อ "ความฝันจุดประกายอนาคต" จากสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

  • 2) โล่เกียรติคุณแด่ภาควิชาภาษาตะวันออก เพื่อเป็นการขอบคุณที่ให้การสนับสนุนการทำงานให้แก่คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาโดยตลอด ให้ไว้ ณ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559

  • 3) ประกาศเกียรติคุณ รางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 10 รางวัลประเภทที่ 1 ผลงานดีเด่น (ระดับหลักสูตร) พัฒนาการหลักสูตรอย่างก้าวกระโดด คะแนนสูงสุด 10 อันดับแรก ประจำปีการศึกษา 2558 แก่ "หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน" คณะมนุษยศาสตร์ ให้ไว้ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

  • 4) ประกาศเกียรติคุณ รางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 10 รางวัลประเภทที่ 1 ผลงานดีเด่น (ระดับหลักสูตร) พัฒนาการหลักสูตรอย่างก้าวกระโดด คะแนนสูงสุด 10 อันดับแรก ประจำปีการศึกษา 2558 แก่ "หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น" คณะมนุษยศาสตร์ ให้ไว้ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560


ภาควิชาภาษาตะวันออก
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
02 579 5566-8 ต่อ 4403
โทรสาร 02 561 1558

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาตะวันออก ภาคพิเศษ
02 579 5566-8 ต่อ 2403 และ 2413
โทรสาร 02 561 1558