คณะกรรมการประจำภาควิชาภาษาตะวันออก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุวิทย์ แก้วสุวรรณ์
หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก
ประธาน

อาจารย์วราลี จันทโร
รองหัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก
กรรมการ

อาจารย์ ดร.เกวลี เพชราทิพย์
รองหัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก
กรรมการ

อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ ลิขิตเจริญธรรม
กรรมการ

อาจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ พิชญพิศุทธิ์
กรรมการ

อาจารย์ ดร.กุลรัมภา วรศรี
ประธานหลักสูตร ศศ.บ.
สาขาวิชาภาษาตะวันออก
กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร นุ่มทอง
กรรมการ

อาจารย์ ดร.พิสิฐ อำนวยเงินตรา
ผู้ประสานงานสาขาวิชาภาษาเวียดนาม

อาจารย์ ดร.ปพนพัชร์ กอบศิริธีร์วรา
เลขานุการ

นางอนัญญา แก้วมูลกิจ
ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวสุพรรวสา รักษาราษฎร์
ผู้ช่วยเลขานุการ


ภาควิชาภาษาตะวันออก
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
02 579 5566-8 ต่อ 4403
โทรสาร 02 561 1558

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาตะวันออก ภาคพิเศษ
02 579 5566-8 ต่อ 2403 และ 2413
โทรสาร 02 561 1558