• ภาควิชาภาษาตะวันออก
  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

  โทร. 02 579 5566-8 ต่อ 4403
  โทรสาร 02 561 1558


  โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก ภาคพิเศษ
  โทร. 02 579 5566-8 ต่อ 2403 และ 2413
  โทรสาร 02 561 1558


  Website: www.east.human.ku.ac.th
  Facebook: https://www.facebook.com/easternlangku

 • ที่ตั้ง

  สำนักงานภาควิชา อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ ชั้น 4 ห้อง 403
  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  สำนักงานโครงการภาคพิเศษ อาคารมนุษยศาสตร์ 2 ชั้น 4 ห้อง 400-401
  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ภาควิชาภาษาตะวันออก
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
02 579 5566-8 ต่อ 4403
โทรสาร 02 561 1558

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาตะวันออก ภาคพิเศษ
02 579 5566-8 ต่อ 2403 และ 2413
โทรสาร 02 561 1558