• โครงการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ภาควิชาภาษาตะวันออก ปีการศึกษา 2561
  ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2562
  วันที่ 5 กรกฎาคม 2562
  และวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2562
  เวลา 08.30 - 16.30 น.
  ณ ห้อง 401/1 ชั้น 4 อาคารมนุษยศาสตร์ 2 และห้อง 404 ชั้น 4 อาคารมนุษยศาสตร์ 2 ใหม่

 • โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ภาควิชาภาษาตะวันออก ปีการศึกษา 2562
  ในวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น.
  ณ ห้องทับทิมสยาม ชั้น 5 อาคารสังคมศาสตร์ 1 ใหม่

 • โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562
  ในวันที่ 1- 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น.
  ณ ห้อง 408 ชั้น 4 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ใหม่

 • โครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีพระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 ใหม่

 • โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562”
  วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30-13.00 น.
  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารมนุษยศาสตร์ 2ใหม่

 • โครงการ “เสริมทักษะการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562”
  วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30-15.00 น.
  ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารมนุษยศาสตร์ 2ใหม่

 • แบบฟอร์มการประเมินผลการสอนในการขอตำแหน่งทางวิชาการ

 • ประกาศ เรื่อง กำหนดการอนุมัติปริญญา ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับหลักสูตรปริญญาเอกและหลักสูตรปริญญาโท แผน ก

 • โครงการการบรรยายพิเศษเรื่อง “แนวทางการผลิตผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาภาษาจีน”
  ในวันอังคาร ที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น.
  ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารมนุษยศาสตร์ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

 • อ่านข่าวทั้งหมด


  ภาควิชาภาษาตะวันออก
  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  02 579 5566-8 ต่อ 4403
  โทรสาร 02 561 1558

  โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาภาษาตะวันออก ภาคพิเศษ
  02 579 5566-8 ต่อ 2403 และ 2413
  โทรสาร 02 561 1558