คณาจารย์สาขาวิชาภาษาจีน

ชื่อ รองศาสตราจารย์ ดร. กนกพร นุ่มทอง  
รหัสอาจารย์ L3601  
วุฒิการศึกษา ศศ.บ (ภาษาจีน) เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2538
M.A. (Classical Chinese Literature)Peking University, China, 2542
Ph.D. (Classical Chinese Literature) Nanjing University, China, 2547
ห้องพัก ห้อง 403/1 ชั้น 4 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์
อีเมล Kanokporn.n@ku.th
เบอร์โทรศัพท์ 02-5795566 -8 ต่อ 4360

https://sites.google.com/ku.th/kanokpornnumtong

ชื่อ อาจารย์ ดร. นภ อึ๊งโพธิ์
รหัสอาจารย์ L3603
วุฒิการศึกษา อ.บ. (ภาษาจีน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541
อ.ม. (ภาษาจีน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545
อ.ด. (ภาษาจีน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560
ห้องพัก ห้อง 402 ชั้น 4 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์
อีเมล
เบอร์โทรศัพท์ 02-5795566 -8 ต่อ 4402
ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จตุวิทย์ แก้วสุวรรณ์
รหัสอาจารย์ L3610
วุฒิการศึกษา ศศ.บ. เกียรตินิยมอันดับสอง (ภาษาจีน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548
M.A. (Chinese Philology) Nanjing University, China, 2553
D.Litt. (Chinese Philology) Fudan University, China, 2558
ห้องพัก ห้อง 401/1 ชั้น 4 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์
อีเมล
เบอร์โทรศัพท์ 02-5795566 -8 ต่อ 4365
ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกวลี เพชรทิพย์
รหัสอาจารย์ L3611
วุฒิการศึกษา ศศ.บ. เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (ภาษาจีน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549
M.A. (Chinese Philology) Zhejiang University, China, 2552
Ph.D. (Philosophy : Religious Studies) Nanjing University, China, 2557
ห้องพัก ห้อง 402 ชั้น 4 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์
อีเมล
เบอร์โทรศัพท์ 02-5795566 -8 ต่อ 4402
ชื่อ อาจารย์นพเก้า สิรินธรานนท์
รหัสอาจารย์ L3612
วุฒิการศึกษา ศศ.บ. (ภาษาจีน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556

ห้องพัก ห้อง 401/1 ชั้น 4 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์
อีเมล
เบอร์โทรศัพท์ 02-5795566 -8 ต่อ 4361
ชื่อ อาจารย์จิรายุทธ์ หรรษาพันธุ์
รหัสอาจารย์ L3613
วุฒิการศึกษา ศศ.บ. (ภาษาจีน) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549
M.TSSOL. (Teaching Chinese to Speakers of Other Languages)
Nanjing University, China, 2555
ห้องพัก ห้อง 401/1 ชั้น 4 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์
อีเมล
เบอร์โทรศัพท์ 02-5795566 -8 ต่อ 4401
ชื่อ อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ ลิขิตเจริญธรรม
รหัสอาจารย์ L3616
วุฒิการศึกษา ศศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2552
ศศ.บ. (ภาษาจีน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553
M.L. (China studies ) Zhejiang University, China, 2556
Ph.D. Philosophy (Chinese Philosophy) Zhejiang University, China, 2561
ห้องพัก ห้อง 402 ชั้น 4 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์
อีเมล
เบอร์โทรศัพท์ 02-5795566 -8 ต่อ 4402
ชื่อ อาจารย์ ดร.นัยน์พัศ อธิษฐ์พัส
รหัสอาจารย์ L3619
วุฒิการศึกษา ศศ.บ. (ภาษาจีน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2539
M.A. (Chinese Language Philology) Beijing Language and Culture University,
PR. China, 2545
อ.ด. (วรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561
ห้องพัก ห้อง 401/1 ชั้น 4 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์
อีเมล
เบอร์โทรศัพท์ 02-5795566 -8 ต่อ 4402
ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วริษา อัศวรัตน์
รหัสอาจารย์ L3620
วุฒิการศึกษา อ.บ. (ภาษาจีน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548
M.A. (Linguistics and applied linguistics) Shanghai Normal University, China, 2554
Ph.D. (Linguistics and applied linguistics) Shanghai Normal University, China, 2557
ห้องพัก ห้อง 402 ชั้น 4 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์
อีเมล
เบอร์โทรศัพท์ 02-5795566 -8 ต่อ 4402
ชื่อ อาจารย์ ดร. ณัฐกานต์ ทวีวัฒนเศรษฐ์
รหัสอาจารย์ L3622
วุฒิการศึกษา ศศ.บ. (ภาษาจีนธุรกิจ) มหาวิทยาลัยอัญสัมชัญ, 2545
M.A. (Teaching Chinese to Speakers of Other Languages) Beijing Language and
Culture University, People’s Republic of China, 2556
PHD. (Linguistics and Applied Linguistic) Beijing Language and Culture University,
People’s Republic of China, 2559
ห้องพัก ห้อง 401 ชั้น 4 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์
อีเมล
เบอร์โทรศัพท์ 02-5795566 -8 ต่อ 4401
ชื่อ อาจารย์ลลิดา วิษณุวงศ์
รหัสอาจารย์ L3623
วุฒิการศึกษา ศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2557
ร.บ. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศฯ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558
ศ.ม. (ภาษาตะวันออก) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2560
Certificate of Chinese Language Teacher Training, Beijing Chinese Language and Culture College, 2561
ห้องพัก ห้อง 402 ชั้น 4 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์
อีเมล lalida.wi@ku.th
เบอร์โทรศัพท์ 02-5795566 -8 ต่อ 4402
ชื่อ Miss Tan Tianyan
รหัสอาจารย์ ZA455
วุฒิการศึกษา B.A. (Chinese and Chinese Literature) Xiangtan University, PR. China, 2552
ศศ.ม. (ไทยคดีศึกษา) มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2560
ห้องพัก ห้อง 402 ชั้น 4 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์
อีเมล
เบอร์โทรศัพท์ 02-5795566 -8 ต่อ 4402
ชื่อ Mr. Lei Pan
รหัสอาจารย์ BL024
วุฒิการศึกษา B. A. (Chinese International Education) Kunming University of
Science and Technology, 2558
ศศ.ม. (การจัดการการศึกษา) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2561
ห้องพัก ห้อง 401 ชั้น 4 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์
อีเมล
เบอร์โทรศัพท์ 02-5795566 -8 ต่อ 4401

 

 

 

 

อาจารย์เกษียณสาขาวิชาภาษาจีน

ชื่อ อาจารย์จารุณี สุริยวงศ์ไพศาล
รหัสอาจารย์ L3602
วุฒิการศึกษา ศศ.บ. รัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2523
B.A. (Modern Chinese) Peking University, 2531
M.A. (Modern Chinese) Peking University, 2534
ห้องพัก
อีเมล
เบอร์โทรศัพท์

ภาควิชาภาษาตะวันออก
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
02 579 5566-8 ต่อ 4403
โทรสาร 02 561 1558

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาตะวันออก ภาคพิเศษ
02 579 5566-8 ต่อ 2403 และ 2413
โทรสาร 02 561 1558