คณาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

ชื่อ รองศาสตราจารย์ ดร. สร้อยสุดา ณ ระนอง
รหัสอาจารย์ L3502
วุฒิการศึกษา อ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น) เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525
M.A. (Japanese Literature) Keio University, Japan, 2530
Ph.D. (Area and Culture Studies) Tokyo University of Foreign Studies, Japan, 2541
ห้องพัก ห้อง 405/5 ชั้น 4 อาคารมนุษยศาสตร์ 2
อีเมล soysudan@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ 02-5795566 -8 ต่อ 2408
ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมจิตร์ สิริรัตนวิทย์
รหัสอาจารย์ L3505
วุฒิการศึกษา อ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527
M.Ed. (Japanese Language) Tokyo Gakugei University, Japan, 2532
ห้องพัก ห้อง 405/1 ชั้น 4 อาคารมนุษยศาสตร์ 2
อีเมล somchitsiri@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ 02-5795566 -8 ต่อ 2410
ชื่อ รองศาสตราจารย์ ดร. ยุพกา ฟูกุชิม่า
รหัสอาจารย์ L3509
วุฒิการศึกษา ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2539
M.A. (Japanese Studies) Tokyo University of Foreign Studies, Japan, 2543
Ph.D. (Japanese Language and Culture) National Graduate Institute for
Policy Studies, Japan, 2552
ห้องพัก ห้อง 405/5 ชั้น 4 อาคารมนุษยศาสตร์ 2
อีเมล fhumykf@ku.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ 02-5795566 -8 ต่อ 2408
ชื่อ อาจารย์วราลี จันทโร
รหัสอาจารย์ L3511
วุฒิการศึกษา ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ศศ.ม. (ญี่ปุ่นศึกษา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550
Certificate of Japanese Language Teaching and Culture, JF Japanese Language Institute Urawa, Japan, 2554
ห้องพัก ห้อง 405/5 ชั้น 4 อาคารมนุษยศาสตร์ 2
อีเมล swaralee@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ 02-5795566 -8 ต่อ 2408
ชื่อ อาจารย์ ดร. กุลรัมภา วรศรี
รหัสอาจารย์ L3512
วุฒิการศึกษา อ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น) เกียรตินิยมอันดับสอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550
M.A. (Language and Culture) Osaka University, Japan, 2554
Ph.D. (Language and Culture) Osaka University, Japan, 2559
ห้องพัก ห้อง 405/2 ชั้น 4 อาคารมนุษยศาสตร์ 2
อีเมล kulrum@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ 02-5795566 -8 ต่อ 2405
ชื่อ อาจารย์ ดร. ธนภัส สนธิรักษ์
รหัสอาจารย์ L3514
วุฒิการศึกษา ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550
M.A. (International Studies) University of Tsukuba, Japan, 2554
Ph.D. (Advanced Japanese Studies) University of Tsukuba, Japan, 2558
ห้องพัก ห้อง 405/2 ชั้น 4 อาคารมนุษยศาสตร์ 2
อีเมล tanapats.ku@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ 02-5795566 -8 ต่อ 2405
ชื่อ อาจารย์ ดร. ณรงค์ศักดิ์ พิชญพิศุทธิ์
รหัสอาจารย์ L3515
วุฒิการศึกษา ศศ.ม. (ญี่ปุ่นศึกษา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551
M.A. (Studies of Social and Environmental System) Iwate University, Japan, 2557
Ph.D. (Economics) Iwate University, Japan, 2560
ห้องพัก ห้อง 405/1 ชั้น 4 อาคารมนุษยศาสตร์ 2
อีเมล narongsak.pit@ku.th
เบอร์โทรศัพท์ 02-5795566 -8 ต่อ 2410
ชื่อ อาจารย์ ดร. ปรัชญาภรณ์ รัตนพงศ์ภิญโญ
รหัสอาจารย์ L3516
วุฒิการศึกษา อ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556
M.A. (Japanese Studies) Osaka University, Japan, 2559
Ph.D. (Japanese Studies) Osaka University, Japan, 2562

ห้องพัก ห้อง 405/3 ชั้น 4 อาคารมนุษยศาสตร์ 2
อีเมล pratyaporn.r@ku.th
เบอร์โทรศัพท์ 02-5795566 -8 ต่อ 2409
ชื่อ Ms.Ryoko KAWASHIMA
รหัสอาจารย์ BL042
วุฒิการศึกษา B.A. (English for Communication) Kyototachibana University, Japan, 2557
Certificate of Japanese Language Teacher, Human Academy, Japan, 2560

ห้องพัก ห้อง 405/3 ชั้น 4 อาคารมนุษยศาสตร์ 2
อีเมล ryoko.k@ku.th
เบอร์โทรศัพท์ 02-5795566 -8 ต่อ 2409

 

 

 

 

อาจารย์เกษียณสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

ชื่อ รองศาสตราจารย์ตรีทิพย์ รัตนไพศาล
รหัสอาจารย์ L3501
วุฒิการศึกษา อ.บ.(ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2513
อ.ม.(ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2515
Diploma in Japanese International Students'Institute, Japan, 2521
ห้องพัก
อีเมล
เบอร์โทรศัพท์
ชื่อ รองศาสตราจารย์ปราณี จงสุจริตธรรม
รหัสอาจารย์ L3503
วุฒิการศึกษา อ.บ.(ภาษาญี่ปุ่น) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2521
M.I.A. (Area Studies) Tsukuba University,Japan, 2526
ห้องพัก
อีเมล
เบอร์โทรศัพท์
ชื่อ รองศาสตราจารย์ ดร. บุษบา บรรจงมณี
รหัสอาจารย์ L3504
วุฒิการศึกษา B.A. (Japanese Studies) Tokyo University of Foreign Studies, Japan, 2526
M.A. (Japanese Linguistics) Tokyo University of Foreign Studies, Japan, 2528
Ph.D. (Area and Culture Studies) Tokyo University of Foreign Studies, Japan, 2542
ห้องพัก
อีเมล
เบอร์โทรศัพท์

 

 


ภาควิชาภาษาตะวันออก
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
02 579 5566-8 ต่อ 4403
โทรสาร 02 561 1558

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาตะวันออก ภาคพิเศษ
02 579 5566-8 ต่อ 2403 และ 2413
โทรสาร 02 561 1558