คณาจารย์สาขาวิชาภาษาเกาหลี

ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปพนพัชร์ กอบศิริธีร์วรา
รหัสอาจารย์ L3801
วุฒิการศึกษา ศศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2546
M.A. (Korean Language and Literature) Kyung Hee University, South Korea, 2552
Ph.D. (Korean Language and Literature) Kyung Hee University, Republic of Korea, 2558
ห้องพัก ห้อง 403 ชั้น 4 อาคารมนุษยศาสตร์ 2
อีเมล
เบอร์โทรศัพท์ 02-5795566 -8 ต่อ 2401
ชื่อ อาจารย์มินท์ธิตา ธนพิบูลโรจน์
รหัสอาจารย์ L3802
วุฒิการศึกษา B.A. (Resort Management)Leeds Metropolitan University, United Kingdom, 2549
M.A. (Korean Studies) Chulalongkorn University, 2541
ห้องพัก ห้อง 403 ชั้น 4 อาคารมนุษยศาสตร์ 2
อีเมล ..
เบอร์โทรศัพท์ 02-5795566 -8 ต่อ 2401
ชื่อ Mrs. Kim, Changhee
รหัสอาจารย์ L3803
วุฒิการศึกษา B.A. (German Language and Literature) Kyungnam University, Republic of Korea, 2537
M.A. (Education in Korean language as a Second Language Education)
Kyung Hee University, Republic of Korea, 2555
ห้องพัก ห้อง 403 ชั้น 4 อาคารมนุษยศาสตร์ 2
อีเมล
เบอร์โทรศัพท์ 02-5795566 -8 ต่อ 2401

ภาควิชาภาษาตะวันออก
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
02 579 5566-8 ต่อ 4403
โทรสาร 02 561 1558

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาตะวันออก ภาคพิเศษ
02 579 5566-8 ต่อ 2403 และ 2413
โทรสาร 02 561 1558