คณาจารย์สาขาวิชาภาษาเวียดนาม

ชื่อ อาจารย์ ดร.พิสิฐ อำนวยเงินตรา
รหัสอาจารย์
วุฒิการศึกษา ศศ.บ. (เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551
M.A. (Vietnamese Studies), Vietnam National University (Hanoi), Vietnam, 2555
Ph.D. (Vietnamese Studies) Vietnam National University, Hanoi, Vietnam, 2561
ห้องพัก ห้อง 402 ชั้น 4 อาคารมนุษยศาสตร์ 2
อีเมล pisit.vn@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ 02-5795566 -8 ต่อ 2402

ภาควิชาภาษาตะวันออก
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
02 579 5566-8 ต่อ 4403
โทรสาร 02 561 1558

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาตะวันออก ภาคพิเศษ
02 579 5566-8 ต่อ 2403 และ 2413
โทรสาร 02 561 1558