เจ้าหน้าที่ชื่อ นางอนัญญา แก้วมูลกิจ
วุฒิการศึกษา ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์) สถาบันราชภัฎสวนดุสิต, 2544
ห้องพัก ห้อง 403 ชั้น 4 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์
อีเมล nanya.kaew@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ 02-5795566 -8 ต่อ 4403


ชื่อ นางสาวสุพรรวสา รักษาราษฏร์
วุฒิการศึกษา วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2559
ห้องพัก ห้อง 403 ชั้น 4 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์
อีเมล poppylove586@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ 02-5795566 -8 ต่อ 4403


ชื่อ นางสาวจิตต์ลดา สิงหรา
วุฒิการศึกษา ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์) สถาบันราชภัฎสวนดุสิต, 2544
ห้องพัก ห้อง 400 ชั้น 4 อาคารมนุษยศาสตร์ 2
อีเมล Jittlada.s@ku.th
เบอร์โทรศัพท์ 02-5795566 -8 ต่อ 2413


ชื่อ นางสาวยศวดี ธีรเจริญทรัพย์
วุฒิการศึกษา วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556
ห้องพัก ห้อง 400 ชั้น 4 อาคารมนุษยศาสตร์ 2
อีเมล Bungkee10@hotmail.co.th
เบอร์โทรศัพท์ 02-5795566 -8 ต่อ 2403

ภาควิชาภาษาตะวันออก
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
02 579 5566-8 ต่อ 4403
โทรสาร 02 561 1558

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาตะวันออก ภาคพิเศษ
02 579 5566-8 ต่อ 2403 และ 2413
โทรสาร 02 561 1558