Eng / ไทย
head
hum
| หน้าหลัก  | หลักสูตร  | บุคลากร  | การรับเข้าศึกษา  | ข้อมูลทุนการศึกษา  | ข้อมูลการประชุมวิชาการ  | ติดต่อเรา  |

การรับเข้าศึกษา

          รับนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติที่มีความรู้ภาษาไทยเป็นอย่างดี


คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา


          ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


เปิดรับสมัคร (รอบ 2)


          เดือนมีนาคม ถึง พฤษภาคม 2557

 

จำนวนรับเข้า


          หมวดวิชาภาษาจีน 15 คน

          หมวดวิชาภาษาญี่ปุ่น 15 คน

 

รายละเอียดการสอบ


          - ความรู้พื้นฐานทางภาษาศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น/ภาษาจีน
          - ความรู้ทั่วไปด้านภาษาและวัฒนธรรม ภาษาญี่ปุ่น/ภาษาจีน

bandit

thai LIB

facebook

libery

 

 

 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 02 579 5566-8 ต่อ 2405 แฟกซ์ 02 561 1558

E-mail : elgrad.ku@gmail.com.      website : www.east.human.ku.ac.th/elgrad