ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.comgaziantep escort


    

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

โครงการ “ทวนสอบภาควิชาภาษาตะวันออก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557”

คณาจารย์เข้าร่วมโครงการทวนสอบวิชาภาษาตะวันออก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์ ศรีสมถวิล และรองศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์รัตน์ เนียรเจริญสุข เป็นวิทยากรให้ความรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลอันเป็นประโยชน์ เพื่อพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

IMG_9846_resize.JPGIMG_9847_resize.JPGIMG_9845_resize.JPGIMG_9849_resize.JPGIMG_9842_resize.JPGIMG_9844_resize.JPG