ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.comgaziantep escort


    

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

ทุนทัศนศึกษา ณ จังหวัดคาโกะชิม่า ประเทศญี่ปุ่น

นิสิตภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับทุนทัศนศึกษา
ณ จังหวัดคาโกะชิม่า ประเทศญี่ปุ่น จากบริษัท S.K. ALPHA 
ระหว่างวันที่ 9-16 กรกฎาคม 2557
จำนวน 3 ทุน ได้แก่
นิสิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ชั้นปีที่ 3 จำนวน 2 คน คือ 
นางสาวขวัญชนก ดอนแก้ว และ นางสาวชลิตา พรรควัฒนชัย
นิสิตสาขาวิชาภาษาตะวันออก (ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ) ชั้นปีที่ 2 จำนวน 1 คน คือ 
นางสาวถมทอง ยุกตานนท์

 

12.JPG13.JPG14.JPG15.JPG11.jpg16.JPG