ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.comgaziantep escort


    

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

โครงการ Shimane University’s Workshop

  ภาควิชาภาษาตะวันออก สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น จัดโครงการ "Shimane University’s Workshop" ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 โดยนิสิตได้มีส่วนร่วมและเผยแพร่วิถีชีวิต พฤติกรรมการบริโภค และผลิตภัณฑ์ Otop  ของไทย รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมญี่ปุ่น จากนักศึกษาของมหาวิทยาลัย Shimane ทำให้นิสิตทั้งสองประเทศได้เรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน เกิดเป็นมุมมองและทัศนคติใหม่ๆสามารถนำเอาความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดการทำงานร่วมกันในอนาคต 

 

IMG_9935_resize.JPGIMG_9920_resize.JPGIMG_9928_resize.JPGIMG_9923_resize.JPGIMG_9933_resize.JPGIMG_9971_resize.JPGIMG_9968_resize.JPGIMG_9908_resize.JPGIMG_9941_resize.JPGIMG_9926_resize.JPG