ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.comgaziantep escort


    

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

โครงการรบรรยายพิเศษ หัวข้อการเขียนกับการศึกษาภาษาญี่ปุ่น

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก จัดโครงการรบรรยายพิเศษ ภายใต้หัวข้อการเขียนกับการศึกษาภาษาญี่ปุ่น ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีศาสตราจารย์ ทะคะโกะ มุระโอะกะ เป็นวิทยากรบรรยาย ทั้งนี้ เพื่อให้นิสิตที่เข้าร่วมฟังบรรยายได้รับความรู้เกี่ยวกับการเขียนเชิงวิชาการ และสามารถใช้เป็นข้อมูลการเขียนวิทยาพนธ์ต่อไปในอนาคต

 

IMG_0049_resize.JPGIMG_0047_resize.JPGIMG_0050_resize.JPGIMG_0048_resize.JPGIMG_0052_resize.JPG