ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.comgaziantep escort


    

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

ค่ายภาษาญี่ปุ่น ณ Aomori Chuo Gakuin ประเทศญี่ปุ่น

  

ค่ายภาษาญี่ปุ่น ณ Aomori Chuo Gakuin ประเทศญี่ปุ่น

นิสิตโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก ภาคพิเศษ

เดินทางไปศึกษาด้านภาษาและวัฒนธรรม ณ Aomori Chuo Gakuin ประเทศญี่ปุ่น

ระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2557