خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید فیلتر شکن
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: Department of Eastern Language Kasetsart University - ภาษาเวียดนาม
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.comgaziantep escort


    

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

คำอธิบายรายวิชาภาษาเวียดนาม

 

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
รายละเอียด 
 
 
01399101 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร I
(Communicative Vietnamese I)
อักษรเวียดนาม ระบบเสียงภาษาเวียดนาม โครงสร้างและหลักไวยากรณ์เบื้องต้น ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนประโยคขั้น พื้นฐาน คาศัพท์และสานวนที่ใช้ในชีวิตประจาวัน

Vietnamese script. Vietnamese sound system. Elementary structure and grammar. Skills of listening, speaking, reading and writing basic sentence patterns. Vocabulary and expressions in daily life.
 3(3-0-6)
01399102 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร II
(Communicative Vietnamese II)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01399101
โครงสร้างและหลักไวยากรณ์เบื้องต้น ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนประโยคขั้นพื้นฐาน คำศัพท์และสำนวนในชีวิตประจำวัน

Elementary structure and grammar. Skills of listening, speaking, reading and writing basic sentence patterns. Vocabulary and expressions in daily life.
3(3-0-6)
01399103 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร III
(Communicative Vietnamese III)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01399102 
โครงสร้างและหลักไวยากรณ คาศัพท์และสานวนในสถานการณ์เพื่อการติดต่อสื่อสาร สนทนาโต้ตอบในชีวิตประจำวัน เขียน ข้อความสั้นๆ

Structure and grammar. Vocabulary and expressions in communicative situations. Conversation on everyday topics. Writing short passages.
3(3-0-6)
01399104 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร IV
(Communicative Vietnamese IV)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01399103
โครงสร้างและหลักไวยากรณ์ในระดับที่สูงขึ้น อ่านเรื่องสั้นๆ เพื่อให้เข้าใจเนื้อหา สำนวนและโครงสร้างของประโยค สนทนา โต้ตอบเรื่องทั่วๆ ไป

Structure and grammar at a higher level. Reading short texts in order to understand the content, expressions and language structure. Conversation on general topics.
3(3-0-6)
01399105 การอ่านภาษาเวียดนาม
(Vietnamese Reading)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01399104
หลักการอ่าน การอ่านบทคัดสรรภาษาเวียดนามที่เกี่ยวกับชีวิตประจาวันเพื่อจับใจความสำคัญและพูดรายงาน

Principles of reading. Reading selected Vietnamese articles related to daily life to grasp main ideas and giving oral reports.
3(3-0-6)
01399106 การฟัง-พูดภาษาเวียดนาม
(Vietnamese Listening and Speaking)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01399104
ทักษะการฟังและพูดภาษาเวียดนาม เน้นการใช้ศัพท์สานวนและประโยคในชีวิตประจำวัน

Listening and speaking skills in Vietnamese with emphasis on vocabulary, expressions and sentences in daily life.
3(3-0-6)