خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید فیلتر شکن
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: Department of Eastern Language Kasetsart University - ประวัติ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.comgaziantep escort


    

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

ประวัติ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์


ประวัติความเป็นมา

ภาควิชาภาษาตะวันออกได้เสนอโครงการจัดตั้งภาควิชาภาษาตะวันออก เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2552 โดยขอแยกสาขาวิชาภาษาจีนและสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นออกมาจากภาควิชาภาษาต่างประเทศ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการและสามารถพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนทางด้านภาษาตะวันออกให้มีความหลากหลายมากขึ้น อาทิ กลุ่มวิชาภาษาเกาหลี เวียดนาม มลายู พม่า ฮินดี เป็นการเตรียมความพร้อมให้บัณฑิตมีความเข้มแข็งทางด้านภาษาตะวันออกเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมั่นคง โครงการจัดตั้งภาควิชาภาษาตะวันออกได้ผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ 3 ครั้ง เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2552 วันที่ 19 กันยายน 2553 และวันที่ 19 เมษายน 2554 ผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 และได้รับการจัดตั้งเป็นหน่วยงานระดับภาควิชา ลำดับที่ 9 ในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์ ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 13 ธันวาคม 2555 กำหนดรหัสและเลขประจำส่วนราชการ คือ ภาควิชาภาษาตะวันออก ที่ ศธ 0513.10513/

ภาควิชาภาษาตะวันออกมีการสรรหาหัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออกเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 รองศาสตราจารย์ปราณี จงสุจริตธรรม ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออกเป็นคนแรก ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556

ภาควิชาภาษาตะวันออก แบ่งการบริหารจัดการออกเป็น 4 สาขาวิชา ได้แก่

1. สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น จัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาเลือกเสรี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2520 เป็นวิชาโท ปีการศึกษา 2523 และเปิดเป็นวิชาเอก ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2526 ปัจจุบันใช้หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555

2. สาขาวิชาภาษาจีน จัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาจีน เป็นวิชาเลือกเสรี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2538 เป็นวิชาโท ปีการศึกษา 2542 และเปิดเป็นวิชาเอก ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 ปัจจุบันใช้หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553

3. สาขาวิชาภาษาเกาหลี จัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาเกาหลีเป็นวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป ตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2554

4. สาขาวิชาภาษาอาเซียน จัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอาเซียนเป็นวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป รายวิชาภาษาเวียดนาม ตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2555 และรายวิชาภาษามลายู ตั้งแต่ภาคปลาย ปีการศึกษา 2555


นอกจากนี้สาขาวิชาภาษาจีนและสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ได้ร่วมกันจัดทำ 2 หลักสูตร คือ

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2555 และได้รับอนุมัติโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก ภาคพิเศษ จากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555 โดยเปิดรับนิสิตเข้าศึกษาตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2555

2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556 และจะเปิดรับนิสิตเข้าศึกษาตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2557

 

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์

ปรัชญา (Philosophy)
มุ่งบ่มเพาะบุคคลให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาและวัฒนธรรมตะวันออก ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของตนต่อสังคมโลก


ปณิธาน (Pledge)
มุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางด้านภาษาและวัฒนธรรมตะวันออก กอปรด้วยคุณธรรมและจริยธรรมดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย


วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศทางด้านภาษาและวัฒนธรรมตะวันออก มีบทบาทสำคัญในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย สร้างสรรค์ เผยแพร่องค์ความรู้ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย


พันธกิจ (Mission)
1. ดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์ และของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. ดำเนินงานตามพันธกิจ 4 ด้าน ได้แก่ สร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเป็นเลิศทางด้านภาษาตะวันออก สร้างสรรค์งานวิจัยที่มีคุณค่าเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ให้บริการทางวิชาการแก่บุคคลทั่วไปอย่างมีคุณภาพ และส่งเสริมสนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านภาษาและวัฒนธรรมกับประเทศต่างๆในอาเซียนและเอเชียตะวันออก


วัตถุประสงค์ (Object)

1. เพื่อผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต สาขามนุษยศาสตร์ที่มีศักยภาพพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคศตวรรษที่ 21 และมีความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล
2. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมตะวันออกสู่สังคมและชุมชน อันจะเป็นการพัฒนาคนให้มีคุณภาพและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
3. เพื่อเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมตะวันออกให้เป็นที่แพร่หลายในระดับสากล


นโยบาย

1. ด้านการประกันคุณภาพ มีการวางนโยบายและแผนการดำเนินงานที่สอดคล้องกับคณะมนุษยศาสตร์และมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
2. ด้านการเรียนการสอน พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนที่มีศักยภาพในการผลิตบุคลากรที่มีความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา รวมทั้งมีความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
3. การพัฒนาบุคลากร สนับสนุนให้อาจารย์ได้พัฒนาตนเองโดยการเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ การทำงานวิชาการ วิจัย การศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4. การพัฒนานิสิต จัดกิจกรรมเสริมสร้างนิสิตให้มีความพร้อมในทุกด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์ ด้านการสื่อสารและเทคโนโลยี
5. การวิจัย ส่งเสริมให้บุคลากรได้เข้ารับการอบรมด้านการวิจัย สร้างสรรค์และนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบต่างๆ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
6. การบริการวิชาการ จัดโครงการบริการวิชาการทางด้านภาษาและศิลปวัฒนธรรมตะวันออก สนับสนุนให้บุคลากรเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ ที่ปรึกษา วิทยากรแก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
7. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมเพื่อให้นิสิตได้ศึกษาศิลปวัฒนธรรมของไทยและของนานาชาติ เพื่อสร้างเสริมความเข้าใจอันดีซึ่งกันและกัน สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่าและมีความสุข
8. การบริหารและการจัดการ จัดระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม กระจายอำนาจและความรับผิดชอบ เพื่อความมั่นคงของหน่วยงาน
9. การเงินและงบประมาณ จัดสรรงบประมาณอย่างมีระบบ สามารถตรวจสอบได้ มีการติดตามผลงานและประเมินการใช้จ่าย