خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید فیلتر شکن
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: Department of Eastern Language Kasetsart University - รองศาสตราจารย์ปราณี จงสุจริตธรรม
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.comgaziantep escort


    

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

line
ข้อมูลอาจารย์รายบุคคล

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
below line
รองศาสตราจารย์ปราณี จงสุจริตธรรม

รองศาสตราจารย์ปราณี จงสุจริตธรรม

หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก

โทรศัพท์ : 02 579 5566 - 8 ต่อ 2414

โทรสาร : 02 561 1558


การศึกษา

2526 M.I.A(ภูมิภาคศึกษา) มหาวิทยาลัย Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น
2521 อักษรศาสตรบัณฑิต(ภาษาญี่ปุ่น) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความสนใจทางวิชาการ การเรียนการสอน การแต่งหนังสือ การแปล
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ ภาษาญี่ปุ่น วรรณคดีญี่ปุ่น ญี่ปุ่นศึกษา

ผลงานวิชาการ

 1. พจนานุกรมภาษาพูด ญี่ปุ่น-ไทย, 2549
 2. ภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน 1 ชุดเรียนผ่านโปรแกรมมัลติมีเดีย, 2549
 3. ภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน 2 ชุดเรียนผ่านโปรแกรมมัลติมีเดีย, 2550
 4. พจนานุกรมการใช้คำภาษาญี่ปุ่น 2551
 5. วรรณคดีญี่ปุ่นสมัยกลาง 2551
 6. พจนานุกรมคันจิ, (แต่งร่วม) 2552
 7. เอกสารหลังการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทยครั้งที่ 2 ฉบับมนุษยศาสตร์และการศึกษา, 2552
 8. เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย วิชาภาษาญี่ปุ่น ฉบับสมบูรณ์, 2553
 9. เอกสารหลังการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทยครั้งที่ 3 ฉบับมนุษยศาสตร์และการศึกษา, 2553
 10. พจนานุกรมรูปประโยคภาษาญี่ปุ่น, (แปลร่วม) 2554
 11. เอกสารหลังการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทยครั้งที่ 4 ฉบับมนุษยศาสตร์และการศึกษา, 2554
 12. พจนานุกรมการท่องเที่ยว, 2554
 13. เรียนรู้คันจิ ระดับต้น-กลาง, (แต่งร่วม) 2554
 14. เอกสารหลังการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทยครั้งที่ 5 ฉบับมนุษยศาสตร์และการศึกษา, 2555
 15. Tanoshiku Business Communication 1, (แต่งร่วม) 2555
 16. Tanoshiku Business Communication 2, (แต่งร่วม) 2555
 17. Tanoshiku Business Communication 3, (แต่งร่วม) 2556
 18. Tanoshiku Business Communication 4, (แต่งร่วม) 2556
 19. ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 3, (แต่งร่วม) 2556
 20. ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 3, (แต่งร่วม) 2556
 21. เอกสารหลังการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทยครั้งที่ 6 ฉบับมนุษยศาสตร์และการศึกษา, 2556

งานวิจัย
 1. คำช่วยที่เป็นปัญหาสำหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น 2547
 2. โปรแกรมมัลติมีเดียเรียนรู้ด้วยตนเอง: ภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน 1 2548
 3. โปรแกรมมัลติมีเดียเรียนรู้ด้วยตนเอง: ภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน 1 2549
 4. ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง ชุดเรียนผ่านโปรแกรมมัลติมีเดีย, 2551
 5. แนวทางการสร้างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2552

 

รางวัล / เกียรติบัตร

 1. ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2555
 2. บุคลากรดีเด่นสายวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2555
 3. บุคลากรดีเด่นสายวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2555
 4. รางวัลชมเชยการนำเสนอผลงานวิจัย สาขามนุษยศาสตร์ ปี 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 5. รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ปี 2549 จากสภาวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2549 : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น รางวัลชมเชย ด้านพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมแก่ผลงานเรื่อง "โปรแกรมมัลติมีเดียเรียนรู้ด้วยตนเอง : ภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน 1" ของ รองศาสตราจารย์ ปราณี จงสุจริตธรรม และคณะ
 6. ประกาศนียบัตร แด่ รองศาสตราจารย์ ปราณี จงสุจริตธรรม กรรมการฝ่ายโรงเรียนและผู้อำนวยการ โรงเรียนสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่โรงเรียนสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาปิ่นเกล้า 2555