خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید فیلتر شکن
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: Department of Eastern Language Kasetsart University - รองศาสตราจารย์ ดร. บุษบา บรรจงมณี
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.comgaziantep escort


    

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

line
ข้อมูลอาจารย์รายบุคคล

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
below line
รองศาสตราจารย์ ดร. บุษบา บรรจงมณี

รองศาสตราจารย์ ดร. บุษบา บรรจงมณี

รองหัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก

โทรศัพท์ : 02 579 5566 - 8 ต่อ 2409

โทรสาร : 02 561 1558


การศึกษา

2542 Ph.D. (Area and Culture Studies) Tokyo University of Foreign Studies , Japan.
2528 M.A. (Japanese Linguistics) Tokyo University of Foreign Studies, Japan.
2526 B.A(Japanese Studies) Tokyo University of Foreign Studies, Japan.
ความสนใจทางวิชาการ การสอนภาษาญี่ปุ่น การแปลและล่าม ไวยากรณ์ ความหมาย
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ ไวยากรณ์ ความหมาย การแปล

ผลงานวิชาการ

งานวิจัย

 1. Development of Kanji Proficiency Test for Thai Learners in Japanese Language

บทความ งานวิจัยตีพิมพ์
 1. Bussaba Banchongmanee.2539. "Some Aspects of Verbs in Te-Aru Sentence-For the analysis of Japanese Verbs-" Gengochiikibunkakenkyuudai2gou. Tokyo University of Foreign Studies
 2. บุษบา บรรจงมณี. 2543. Volitionในคำกริยา. วารสารมูลนิธิญี่ปุ่น3 มูลนิธิญี่ญี่ปุ่น
 3. บุษบา บรรจงมณี.2546. ประโยคสกรรมกริยาในภาษาญี่ปุ่นที่ประธานเป็นผู้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพ.วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่11
 4. บุษบา บรรจงมณี 2547. รายงานการศึกษาความต้องการใช้งานล่ามภาษาญี่ปุ่นและแนวทางพัฒนการการสอนวิชาแปลแบบล่าม . วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เล่มที่12
 5. Bussaba Banchongmanee 2548. The Development of a Japanese Textbooks for High Schools inThailand. Nihongo Kyouiku Tsuushin vol51.
 6. Bussaba Banchongmanee 2548. The Report Study about Development of a Japanese Textbooks for High Schools inThailand. Japan Foundation.
 7. บุษบา บรรจงมณี 2550. รายงานฉบับสมบูรณ์เรื่อง วัฒนธรรมในภาษา-สำนวนการชมและการตอบในภาษาญี่ปุ่น
 8. タイ人日本語学習者のための漢字能力診断テストの開発 การพัฒนาแบบทดสอบเพื่อทดสอบความรู้เกี่ยวกับอักษรคันจิของผู้เรียนชาวไทยDeveloping of Kanji Proficiency Test for Thai-native Japanese Language Learners .2553 Sumitomo Foundation

ผลงานอื่นๆ (งานแปล เรียบเรียง หนังสือ)
 1. บุษบา บรรจงมณีและคณะ.(2547)อากิโกะโตะโทโมดาจิเล่ม 1-6. The Japan Foundation
 2. บุษบา บรรจงมณีและคณะ.(2548) คำช่วยช่วยด้วย. สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม
 3. บุษบา บรรจงมณี. (2549)ทางลัดสู่...ล่าม. สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม.
 4. บุษบา บรรจงมณีและคณะ.(2552) Taigo lesson Shokyuu vol.1-2. 3A Network
 5. บุษบา บรรจงมณีและคณะ.(2552) ศัพท์น่ารู้ดูจากภาพ. สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม 2553พิมพ์ครั้งที่ 3
 6. บุษบา บรรจงมณีและคณะ.(2552) รวมคำศัพท์พูด(ภาษา)ไทยให้เก่ง. สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม

งานแปล
 1. นะคะชิมะ, คิโยะชิ. 2532. ภาษาญี่ปุ่นขั้นสูง 1. แปลและเรียบเรียงโดย บุษบา บรรจงมณีและคณะ. สำนักพิมพ์สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี่(ไทย-ญี่ปุ่น).
 2. นะคะชิมะ คิโยะชิ. 2533. ภาษาญี่ปุ่นขั้นสูง 2. แปลและเรียบเรียงโดย บุษบา บรรจงมณีและคณะ. สำนักพิมพ์สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี่(ไทย-ญี่ปุ่น).
 3. นะคะชิมะ คิโยะชิ. 2534. ภาษาญี่ปุ่นขั้นสูง 2. แปลและเรียบเรียงโดย บุษบา บรรจงมณีและคณะ. สำนักพิมพ์สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี่(ไทย-ญี่ปุ่น).
 4. ซึนะคะวะ, ยุริโกะ. 2535. การใช้Suru Shita Shiteiru. แปลโดย บุษบา บรรจงมณี. สำนักพิมพ์สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี่(ไทย-ญี่ปุ่น).
 5. นะคะชิมะ คิโยะชิ. 2536. ภาษาญี่ปุ่นขั้นสูง 3. แปลและเรียบเรียงโดย บุษบา บรรจงมณีและคณะ. สำนักพิมพ์สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี่(ไทย-ญี่ปุ่น).
 6. Group Jammassy. 2554 รูปประโยคภาษาญี่ปุ่น แปลโดย บุษบา บรรจงมณีและคณะ. สำนักพิมพ์สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี่(ไทย-ญี่ปุ่น).
 7. ฮิโตโกะ ซาซากิและโนริโกะ มัทสึโมโตะ 2555 เตรียมสอบวัดระดับN1คันจิ. แปลโดย บุษบา บรรจงมณี. สำนักพิมพ์สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี่(ไทย-ญี่ปุ่น).