خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید فیلتر شکن
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: Department of Eastern Language Kasetsart University - รองศาสตราจารย์ ดร.สร้อยสุดา ณ ระนอง
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.comgaziantep escort


    

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

line
ข้อมูลอาจารย์รายบุคคล

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
below line
รองศาสตราจารย์ ดร.สร้อยสุดา ณ ระนอง

รองศาสตราจารย์ ดร.สร้อยสุดา ณ ระนอง

กรรมการ

โทรศัพท์ : 02 579 5566 - 8 ต่อ 2410

โทรสาร : 02 561 1558


การศึกษา

2541 Ph.D. (Area and Culture Studies) Tokyo University of Foreign Studies, Japan
2530 M.A. (Japanese Literature) Keio University , Japan
2525 อ.บ. ภาษาญี่ปุ่น (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความสนใจทางวิชาการ ภาษาในงานวรรณกรรมญี่ปุ่น,วัฒนธรรมญี่ปุ่น, การวิเคราะห์ข้อผิด
ความชำนาญเฉพาะทางและความสนใจพิเศษ การสอนภาษาญี่ปุ่น

ผลงานวิชาการ

งานวิจัย

 1. Na Ranong,S. 2011. Online Test System for Japanese Particles, Proceedings of the International e-Learning Conference 2011. IMPACT Muang Thong Thani, Thailand, 13-14 January.
 2. Na Ranong,S., Boonsom,N. and Neancharoensuk S. 2008. Creating a CD-ROM for self study Japanese vocabulary and expression learning in Japanese for business, Proceedings of the The Third CLS International CLaSIC 2008. Singapore, 4–7 December.
 3. Na Ranong,S., Boonsom,N.,Sirirattanawit,S. and Neancharoensuk S. 2008. Development of a Multimedia CD-Rom for Thai Students at a Pre-Advanced Japanese Level, Proceedings of International Symposium on The Prospect of Japanese language Education in Southeast Asia, The Ambassador hotel, Bangkok, Thailand, 16-17 October.
 4. สร้อยสุดา ณ ระนอง และยุพกา ฟูกุชิม่า. 2551. สภาพการณ์การศึกษาภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทยเปลี่ยนแปลงหรือไม่: กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน, เอกสารหลังการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทยครั้งที่ 2, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,กรุงเทพฯ, 8 พฤษภาคม.
 5. Na Ranong,S. Data Mining Developed for Consumer's Satisfaction with Thai Silk and Silk Products Survey to Predict Their Choices of Silk Patterns. Proceedings of The 20 th Congress of the International Sericultural Commission 2005, India.

บทความ
 1. Soysuda Na ranong.1995-1996. "Ryuugakusei nihonde", Asahichuugakusei weekly.Tokyo, Japan.
 2. Soysuda Na ranong.1996."A study of final particle ne,yo in Japanese", Gengo chiiki bunka kenkyuu ,Tokyo University of Foreign Studies2:247-259.
 3. Na ranong S , Ueda H. A comparative study of ungrammatical errors by Thai students : on " no " and " khong ". Nihongo kyooiku no tame no ajia shogengo no taiyaku sakubun deeta no shuushuu to koopasu no koochiku.2001(March):132-143.The National Language Research Institute
 4. สร้อยสุดา ณ ระนอง.2542."การศึกษาคำลงท้าย yo,neในภาษาญี่ปุ่นกับคำลงท้าย นะ ในภาษาไทย".กรุงเทพฯ:วารสารศูนย์ภาษาฉบับที่ 2 มูลนิธิญี่ปุ่น:135-141.
 5. สร้อยสุดา ณ ระนอง.2546. งานวิจัยตำราการเขียนภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 1 .วารสารมนุษยศาสตร์ รวมผลงานทางวิชาการประจำปี เล่มที่ 11 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: 35-47.
 6. สร้อยสุดา ณ ระนอง.2547. ชมรมครูภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทย(JTAT). วารสารเจแปนฟาวน์เดชั่นกรุงเทพฯ ฉบับที่ 1: 173-183.
 7. สร้อยสุดา ณ ระนอง.2547. พัฒนาการการศึกษาภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทย : อดีต ปัจจุบัน อนาคต. ผลงานนักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่นในประเทศไทย ฉบับปฐมฤกษ์ วาระครบรอบ 50 ปี: 168-172.

ผลงานอื่นๆ (งานแปล เรียบเรียง หนังสือ)
 1. สร้อยสุดา ณ ระนองและคณะ.2536.ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น.(ฉบับปรับปรุง) กรุงเทพฯ: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
 2. สร้อยสุดา ณ ระนองและคณะ.2536. รวมสุภาษิตญี่ปุ่น 1.(แปลร่วม) กรุงเทพฯ: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น Hosaka Masayasu. 2544. ญี่ปุ่นสมัยโชวะ ประวัติศาสตร์บอกเล่าจากพ่อสู่ลูก แปลโดย สร้อยสุดา ณ ระนอง และ ปราณี จงสุจริตธรรม . กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์.
 3. สร้อยสุดา ณ ระนอง และ คะซุมิ ศรีจักรวาฬ. 2546. คู่มือประกอบการสอนภาษาญี่ปุ่นสำหรับพนักงานโรงแรมแผนกเปิดประตู.กรุงเทพฯ: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
 4. สร้อยสุดา ณ ระนอง และ คะซุมิ ศรีจักรวาฬ. 2546.. คู่มือประกอบการสอนภาษาญี่ปุ่นสำหรับพนักงานโรงแรมแผนกยกกระเป๋า.กรุงเทพฯ: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
 5. Shinji Ishii. 2548. กูเซ่แห่งทุ่งข้าวสาลี Mugifumi kootse แปลโดย สร้อยสุดา ณ ระนอง. กรุงเทพฯ:Kampai imaging.
 6. Shoichiro Goto. 2549. คุย 3 ภาษากับโดราเอมอน เล่ม 2. แปลโดย ดร. ฤทัยวรรณ เกษสกุล. ตรวจสอบความถูกต้องโดย รศ.ดร. สร้อยสุดา ณ ระนอง. กรุงเทพฯ:เนชั่นกรุ๊ป.
 7. สร้อยสุดา ณ ระนองและคณะ.2552. A Multimedia CD-Rom Developed for Thai Students at a Pre-Advanced Japanese Level. (e book)
 8. สร้อยสุดา ณ ระนอง. 2553.(พิมพ์ครั้งที่ 2) Step up คำกริยาญี่ปุ่น. สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม
 9. สร้อยสุดา ณ ระนองและคณะ.2555.(พิมพ์ครั้งที่ 12) พจนานุกรม ญี่ปุ่น-ไทย. สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม
 10. สร้อยสุดา ณ ระนอง. 2556.(พิมพ์ครั้งที่ 4) เตรียมสอบวัดระดับ N 2 คำศัพท์. สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม
 11. Haruki Murakami.2556.Tokyo Mysterious Story Collection. ลึกลับ โตเกียว เรื่องสั้น. แปลโดย สร้อยสุดา ณ ระนอง พีรวัทธ์ เสาวคนธ์ มุทิตา พานิช ช่อลดา เจียมวิจักษณ์ กนกวรรณ เกตุชัยมาศ.สำนักพิมพ์กำมะหยี่