ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.comgaziantep escort


    

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

line
ข้อมูลอาจารย์รายบุคคล

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
below line
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมจิตร์ สิริรัตนวิทย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมจิตร์ สิริรัตนวิทย์

รองหัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก

โทรศัพท์ : 02 579 5566 - 8 ต่อ 2410

โทรสาร : 02 561 1558


การศึกษา

M.Ed. (Japanese Language) Tokyo Gakugei University, Japan
อ.บ.(ภาษาญี่ปุ่น) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความสนใจทางวิชาการ ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น การศึกษาภาษาญี่ปุ่น
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ ภาษาญี่ปุ่น

ผลงานวิชาการ


งานวิจัย

บทบาทของเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นขั้นสูงในระดับอุดมศึกษา, 2550

งานแปล

   1. ญี่ปุ่นเชิงข่าว, 2550 (แปลร่วม)
   2. เคล็ดลับและมารยาทในการเข้าสังคม, 2551
   3. Step up พูดภาษาญี่ปุ่นเก่งตั้งแต่ต้น, 2553
   4. พูดออกเสียง สำเนียงญี่ปุ่น, 2554
   5. เตรียมสอบวัดระดับ N2 การฟัง, 2555

   6. เตรียมสอบวัดระดับ N3 การฟัง, 2556