خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید فیلتر شکن
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: Department of Eastern Language Kasetsart University - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพกา ฟูกุชิม่า
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.comgaziantep escort


    

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

 
line
ข้อมูลอาจารย์รายบุคคล

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
below line
Japanese 05 Yupaka

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพกา ฟูกุชิม่า

กรรมการ

โทรศัพท์ : 02 579 5566 - 8 ต่อ 2408

โทรสาร : 02 561 1558


การศึกษา

2552 Ph.D. Japanese Language and Culture, National Graduate Institute for Policy Studies, Japan
2543 M.A. Japanese Studies, Tokyo University of foreign Studies, Japan
2539 ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ประเทศไทย


ความสนใจทางวิชาการ
การศึกษาภาษาญี่ปุ่น แรงจูงใจ ความเชื่อ กลยุทธ์การเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ การเรียนรู้ภาษาที่สอง สัทศาสตร์และสัทวิทยาภาษาญี่ปุ่น การออกเสียงภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนชาวไทย

 

ผลงานวิชาการ

 

  1. Learning 300 Kanji through Stories, (แปลร่วม) 2551, Kuroshio Shuppan
  2. Learning Kanji through Stories 301-500, (แปลร่วม) 2555, Kuroshio Shuppan
  3. Shadowing 日本語をはなそう!初~中級編, (แปลร่วม) 2556, Kuroshio Shuppan
  4. ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 3 ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  (แต่งร่วม) 2556
  5. ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 4 ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  (แต่งร่วม) 2556
  6. Shadowing 日本語をはなそう!中~上級編, (แปลร่วม) 2557, Kuroshio Shuppan
  7. การออกเสียงภาษาญี่ปุ่น จากทฤษฎีสู่ปฏิบัติ, 2557, สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

งานวิจัย 

 

1. Siriphonphaiboon Yupaka (2008) “The Effectiveness of Self-Monitoring on Japanese Accent Learning: An Analysis of Questionnaire to Thai L1 Learners of Japanese”, Nihongo akusento no gakushuu ni okeru “Jikomonitaa” no yuukoosee : Taigo bogo washa ni taisuru ankeeto no bunseki kara, Journal of the Phonetic Society of Japan 12/2: 17-29.

2. Yupaka Siriphonphaiboon, Isomura Kazuhiro, Pakatip Sakulkru (2008) “A Survey on current situation of Japanese phonetics Education in Thailand”, Taijin kyooshi ni yoru nihongo onsee kyooiku no genjyoo choosa, บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องทิศทางการศึกษาภาษาญี่ปุ่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (16-17 ต.ค. 2551) หน้า 146-150.

3. ยุพกา ฟูกุชิม่า. 2554. ความเชื่อและกลยุทธ์การเรียนรู้ของนิสิตวิชาเอกภาษาญี่ปุ่นชาวไทย. มนุษยศาสตร์ในทศวรรษใหม่ : พลวัติแห่งองค์ความรู้กับพหุลักษณ์ทางวัฒนธรรม. คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. หน้า 103-120.

4. ยุพกา ฟูกุชิม่า. 2555. ความเชื่อและกลยุทธ์การเรียนรู้การออกเสียงของนิสิตเอกภาษาญี่ปุ่นชาวไทย. เอกสารหลังการประชุมระดับชาติเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย ครั้งที่ 5. หน้า 83-100.

5. ยุพกา ฟูกุชิม่า กนกพร นุ่มทอง สร้อยสุดา ณ ระนอง. 2556. ความนิยมในการเรียนภาษาญี่ปุ่นและภาษาจีนของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : แรงจูงใจแตกต่างกันอย่างไร. วารสารญี่ปุ่นศึกษา ฉบับที่ 30 เล่มที่ 1.หน้า 27-40.

6. ยุพกา ฟูกุชิม่า. 2558. ประสิทธิผลของการฝึกแชโดอิ้งต่อการเรียนรู้เสียงสูงต่ำภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนชาวไทย.วารสารญี่ปุ่นศึกษา ฉบับที่ 32 เล่มที่ 1. หน้า 79-90.