ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.comgaziantep escort


    

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

line
ข้อมูลอาจารย์รายบุคคล

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
below line
Japanese 06 Waralee อาจารย์วราลี จันทโร

การศึกษา

2550 ศศ.ม.(ญี่ปุ่นศึกษา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2544 ศศ.บ.(ภาษาญี่ปุ่น) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ความสนใจทางวิชาการ
 การสอนภาษาญี่ปุ่นในฐานะภาษาต่างประเทศ การรับรู้ภาษาที่สอง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ การสอนภาษาญี่ปุ่นในฐานะภาษาต่างประเทศ

 

ผลงานวิชาการ

ตำราภาษาญี่ปุ่น4  ศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (แต่งร่วม)