خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید فیلتر شکن
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: Department of Eastern Language Kasetsart University - อาจารย์พิสิฐ อำนวยเงินตรา
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.comgaziantep escort


    

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

line
ข้อมูลอาจารย์รายบุคคล

สาขาวิชาภาษาอาเซียน
below line
Asian 001 pisit อาจารย์พิสิฐ อำนวยเงินตรา

การศึกษา

2554  M.A. (Vietnamese Studies) (Dissertation Honours), Vietnam National University, Vietnam.
2552  ศ.บ. (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความสนใจทางวิชาการ  เวียดนามศึกษา การเมือง สังคม เศรษฐกิจเวียดนาม

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ  เวียดนามศึกษา ภาษา วัฒนธรรม และสังคมเวียดนาม

ผลงานวิชาการ
  1. พิสิฐ อำนวยเงินตรา.2556. ภาษาเวียดนามเบื้องต้นสำหรับผู้ให้บริการนวดแผนไทย. กระทรวงสาธารณสุข. พิสิฐ อำนวยเงินตรา แปล. กรุงเทพฯ: กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข.

  2. พิสิฐ อำนวยเงินตรา .2556. ดอกบัวบานในธารวรรณกรรม. กระทรวงวัฒนธรรม. พิสิฐ อำนวยเงินตรา แปลร่วม. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

  3. พิสิฐ อำนวยเงินตรา. 2553. คนไทยกับการท่องเที่ยวเวียดนาม. สารเวียดนามศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและพัฒนาเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ฉบับที่ 37-39: 10-13.