خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید فیلتر شکن
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: Department of Eastern Language Kasetsart University - รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร นุ่มทอง
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.comgaziantep escort


    

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

line
ข้อมูลอาจารย์รายบุคคล

สาขาวิชาภาษาจีน
below line
Chinese 01 Kanokporn รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร นุ่มทอง

การศึกษา

2547 Ph.D.(Classical Chinese Literature) Nanjing University, P.R.CHINA
2542 M.A.(Classical Chinese Literature) Peking University, P.R.CHINA
2538 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ความสนใจทางวิชาการ ภาษาจีน วรรณคดีจีน ประวัติศาสตร์จีน ปรัชญาจีน การแปล
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ ภาษาจีน วรรณคดีจีน วัฒนธรรมจีน การแปล


ผลงานวิชาการ
 1. กนกพร นุ่มทอง. 2547. “สืบรอยเรื่อง เมิ่งเจียงหนี่ว์ร้องไห้ทลายกำแพง.” วารสารมนุษยศาสตร์ เล่มที่ 12: 118-134.
 2. กนกพร นุ่มทอง. 2551. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การแปลวรรณกรรมจีนเรื่องไซฮั่นในสมัยรัชกาลที่ 1.กรุงเทพฯ: ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. โครงการวิจัยนี้ ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะมนุษยศาสตร์ เผยแพร่ในรูปแบบของบทความวิจัย ในวารสารคณะมนุษยศาสตร์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2552. 86-97. และในรูปแบบของบทความทางวิชาการ ใน วารสารภาษาและหนังสือ ปีที่ 41 (2553). 59-104.
 3. กนกพร นุ่มทอง. 2553. “ซ้องกั๋ง กบฏที่ยอมจำนน”. ศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 31 ฉบับที่ 7 พฤษภาคม 2553.158-168.
 4. กนกพร นุ่มทอง.2553. “นิยายกับธุรกิจการพิมพ์ในสมัยราชวงศ์หมิง”. ใน ปกรณ์ ลิมปนุสรณ์ (บรรณาธิการ), เหตุเกิดในราชวงศ์หมิง.178-206. กรุงเทพมหานคร: ชวนอ่าน.
 5. กนกพร นุ่มทอง. 2554. ตำรา การแปลภาษาไทยเป็นภาษาจีน. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
 6. กนกพร นุ่มทอง. 2555. ตำรา การสนทนาภาษาจีน 1. กรุงเทพฯ: สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
 7. กนกพร นุ่มทอง. 2555. “สถานะของกิมย้งและนิยายกิมย้งในประวัติวรรณกรรมจีน”. ศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 33 ฉบับที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555.154-169.
 8. Kanokporn Numtong. 2005. “The Study of the Relations between Huaben Long Hui Lan Chi Lu, The South Drama Praying the Moon Pavilion and Guan Hanqing’s Drama Praying the Moon Pavilion.” The Journal 1, 2(July): 27-135.
 9. Kanokporn Numtong. 2005. “Translation, Politics and Literature: Propagation of ‘Romance of the Western Han’ in Thailand.” pp.647-660. Chinese Literature: Dialogue between Tradition and Modernity. Nanjing: Nanjing University.

 

ผลงานแปล

 1. ไช่ จัวจือ. 2540. 100 ยอดหญิงแห่งประวัติศาสตร์จีน. แปลโดย กนกพร นุ่มทอง แปล. กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า.
 2. เถียน เหิงอี้ว์. 2540. สนุกกับมุขฮาพาฉลาด. แปลโดย กนกพร นุ่มทอง แปล. กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า.
 3. หลินเชา. 2545. 100 โสเภณีในประวัติศาสตร์จีน. แปลโดย กนกพร นุ่มทอง แปล. กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์บุ๊คส์.
 4. เซียวเสี่ยวเฟิง. 2546. 100 ทรชนในประวัติศาสตร์จีน. แปลโดย กนกพร นุ่มทอง แปล. กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์บุ๊คส์.
 5. เฉินเหวยจวิ้น. 2547. 100 ขุนนางประเสริฐในประวัติศาสตร์จีน. แปลโดย กนกพร นุ่มทอง แปล. กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์บุ๊คส์.
 6. ชมัยภร แสงกระจ่าง เขียน กนกพร นุ่มทอง แปล ศาสตราจารย์ เผย์เสี่ยวรุ่ย ตรวจแก้. 2011. คุณปู่แว่นตาโต. กรุงเทพฯ: สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม.