خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید فیلتر شکن
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: Department of Eastern Language Kasetsart University - อาจารย์นภ อึ๊งโพธิ์
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.comgaziantep escort


    

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

line
ข้อมูลอาจารย์รายบุคคล

สาขาวิชาภาษาจีน
below line
Chinese 02 Nop อาจารย์นภ อึ๊งโพธิ์

การศึกษา

2544 อ.ม. (ภาษาจีน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2540 อ.บ. (ภาษาจีน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ความสนใจทางวิชาการ ภาษาและวรรณคดีจีน คติชนวิทยาและวัฒนธรรมจีน ภาพยนตร์จีน

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ นิรุกติศาสตร์จีน (Chinese Philology)


ผลงานวิชาการ
  1. นภ อึ๊งโพธิ์. 2549. “วัฒนธรรมการบูชาโทเท็มของชนชาติกลุ่มน้อยในจีน”. ใน วารสารจีนศึกษา ปีที่ 1, ฉบับที่ 1: 155-183.
  2. นภ อึ๊งโพธิ์. 2555. “ท่องพิพิธภัณฑ์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน”. ใน วารสารมนุษยศาสตร์ ปีที่ 19, ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม): 244-257.
  3. Nop Oungbho. 2013. “The Farewell Culture in Chinese Classical Literature”, in ASEAN Literature: Identity, Development and Impact on Contemporary Societies (International Conference Proceeding). August 22-23: 165-176.