ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.comgaziantep escort


    

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

line
ข้อมูลอาจารย์รายบุคคล

สาขาวิชาภาษาจีน
below line
 Chinese 05 noppakao อาจารย์นพเก้า สิรินธรานนท์

การศึกษา


2556 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
2549 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ความสนใจทางวิชาการ ภาษาศาสตร์, สัทศาสตร์, สรศาสตร์, การสอนภาษาจีนในฐานภาษาต่างประเทศ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ ภาษาจีน