ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.comgaziantep escort


    

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

line
ข้อมูลอาจารย์รายบุคคล

สาขาวิชาภาษาจีน
below line
Chinese 09 Surachai 

อาจารย์สุรชัย  ปัทมผดุงศักดิ์

กรรมการ

โทรศัพท์ : 02 579 5566 - 8 ต่อ 4403

โทรสาร : 02 561 1558


การศึกษา

ความสนใจทางวิชาการ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ผลงานวิชาการ