ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.comgaziantep escort


    

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

line
ข้อมูลอาจารย์รายบุคคล

สาขาวิชาภาษาจีน
below line
Chinese 08 Siriwan อาจารย์ศิริวรรณ ลิขิตเจริญธรรม

การศึกษา

2556 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (วรรณคดี) Zhejiang University, PRC.
2553 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2552 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความสนใจทางวิชาการ ปรัชญาจีน, การสอนภาษาจีนในฐานภาษาต่างประเทศ
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ ภาษาจีน