ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.comgaziantep escort


    

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

line
ข้อมูลอาจารย์รายบุคคล

สาขาวิชาภาษาจีน
below line
Chinese 07 Jirayut

อาจารย์จิรายุทธ์ หรรษาพันธุ์

กรรมการ

โทรศัพท์ : 02 579 5566 - 8 ต่อ 4401

โทรสาร : 02 561 1558


การศึกษา

2555 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาจีนสำหรับชาวต่างชาติ) Nanjing University, PRC.
2549 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความสนใจทางวิชาการ การสอนภาษาจีนในฐานภาษาต่างประเทศ ภาษาจีนโบราณ ปรัชญาจีน
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ ภาษาจีน