خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید فیلتر شکن
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: Department of Eastern Language Kasetsart University - อาจารย์ ดร.เกวลี เพชราทิพย์
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.comgaziantep escort


    

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

line
ข้อมูลอาจารย์รายบุคคล

สาขาวิชาภาษาจีน
below line
noimage อาจารย์ ดร.เกวลี เพชราทิพย์

การศึกษา

Master of Literature (Chinese Philology) มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน
ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ภาษาจีน) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความสนใจทางวิชาการ ภาษาศาสตร์จีน พุทธศาสนาในประเทศจีน พุทธศาสนากับการสังคมสงเคราะห์
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ ศาสนาเปรียบเทียบ(พุทธศาสนาในประเทศจีน และ ประเทศไทย),  พุทธจริยศาสตร์

ผลงานวิชาการ
บทความวิชาการ
  1. ศึกษาการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของพระสงฆ์ไทยจากประเพณี “บวชป่า” (从“树木出家”看泰国僧侣对森林资源的保护
    ลงพิมพ์ในวารสารวิชาการ Academic Exploration (学术探索)ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556 
  2. พุทธทาสภิกขุกับการปฏิรูปศาสนาพุทธในประเทศไทย (佛使比丘与泰国佛教改革)ลงพิมพ์ในวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัย
    หนานทง (Nantong University, 南通大学学报·社会科学版) ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมีนาคม 2556